Woordenlijst

Woordenlijst

De meeste wetenschappen gebruiken woorden en uitdrukkingen die een verklaring nodig hebben, omdat je ze anders niet makkelijk kunt begrijpen. Hierdoor zou meteen al bij de eerste kennismaking een verkeerd begrip kunnen ontstaan, met als mogelijk gevolg dat je het onderwerp niet meer interessant vindt.
Scientology doet daar niet voor onder, zij het dat er slechts een beperkt aantal specifieke termen en woorden is bedacht om de leer juist te onderscheiden van andere disciplines op het gebied van de menselijke geest en geloof. Zo is er een volledig 'Tech'-woordenboek waarin zo'n 470 specifieke begrippen zijn gedefinieerd. Het gaat te ver om deze hier allemaal te noemen, maar om je te helpen bij het lezen van deze site staat hieronder een verklarende woordenlijst die correspondeert met de in de tekst aangegeven links.

Auditing/Processing

1. Het toepassen van Scientology processen op/met een individu door een getrainde auditor, waarbij deze Scientology procedures hanteert; 2. de actie van de auditor die een vraag stelt aan de preclear, die deze vraag kan begrijpen en kan beantwoorden, voorts een antwoord op die vraag van de preclear krijgt en tenslotte de preclear bevestigt voor het ontvangen antwoord. Een auditing sessie bestaat doorgaans uit een reeks van dit soort vooropgestelde vragen, die de preclear allemaal beantwoordt en welk antwoord altijd bevestigd wordt door de auditor. Het geheel is gericht op verbetering van de case van het individu.

Case

Alles wat een individu in de loop der tijden heeft opgelopen aan mentale lading, welke niet is aangepakt/verwerkt. De (mentale) status van de preclear, die het geheel van gedragingen en gezondheid van het individu bepaalt.

Clear

1. iemand die geen verraderlijk reactief verstand meer heeft en die op totale mentale capaciteit functioneert, zoals beschreven in het boek Dianetics; 2. Een Clear is iemand die is vrijgemaakt van foutieve antwoorden of nutteloze antwoorden die hem weerhouden te leven en/of te denken. Met "foutieve antwoorden" wordt verwezen naar een rekenmachine. Als je tussen de berekeningen door niet op de "Clear"-knop drukt, worden de vorige antwoorden opgeteld bij je nieuwe berekening. Het antwoord klopt dan niet (het denken wordt beinvloed door het verleden); 3.een thetan die willens en wetens oorzakelijk kan zijn over mentale massa, energie, tijd en ruimte op zijn eerste Dynamiek.

Dynamiek(en)

hiermee wordt bedoeld de stuwkracht en doel van het leven – VOORTBESTAAN. In principe zijn er acht manifestaties of dynamieken te onderscheiden:

  1. De eerste dynamiek is de drang om voort te bestaan als jezelf;
  2. De tweede dynamiek is de drang om voort te bestaan door middel van seks of kinderen; het omvat in principe twee delen: de seksuele handeling zelf en de tweede dynamiek: d.w.z. het nageslacht en het opvoeden ervan en het gezin;
  3. De derde dynamiek is de drang om voort te bestaan door een groep individuen of als groep. Elke groep of deel van een hele klasse zou als een deel van de derde dynamiek beschouwd kunnen worden: de school, de sportclub, het team; de stad, de natie zijn allen voorbeelden van de derde dynamiek;
  4. De vierde dynamiek is de drang om voort te bestaan door de gehele mensheid en als mensheid;
  5. De vijfde dynamiek is de drang tot voortbestaan door levensvormen, zoals dieren en planten;
  6. De zesde dynamiek is de drang tot voortbestaan als het fysisch universum en heeft als componenten Materie, Energie, Ruimte en Tijd (Matter, Energy, Space & Time is in het Engels afgekort tot MEST en wordt veel gebruikt in de materialen);
  7. De zevende dynamiek is de drang om voort te bestaan als geestelijke entiteit. In Scientology noemen we deze geestelijke entiteit de Thetan. Al het geestelijke zou vallen onder deze zevende dynamiek. Wat hier onder valt is wat gevormd wordt door ideeën en begrippen als schoonheid en het verlangen om doormiddel hiervan te overleven;
  8. De achtste dynamiek is de drang tot voortbestaan als "oneindigheid". Deze oneindigheid heeft ∞ als symbool oftewel een liggende 8.

 

L. Ron Hubbard (LRH)

De Amerikaanse filosoof en onderzoeker Lafayette Ron Hubbard is de grondlegger van Dianetics en Scientology. Zijn uitgebreide onderzoeken en studies zijn alle vastgelegd in wetenschappelijke werken (meer dan 40 miljoen gesproken en geschreven woorden) die de basis vormen voor de technologie waarop de religieuze filosofie van Scientology is gebaseerd.

Integriteit

Integer betekent: één geheel vormend. Een integere persoon is iemand die zichzelf en zijn handelen niet laat beïnvloeden door anderen.

Postulaat

1. 'Een postulaat maken': considereren, iets zeggen en het laten uitkomen. 2. Zelf gecreëerde waarheid; 3. Een postulaat is datgene wat door het individu wordt gedirigeerd als wens of opdracht, of belemmering of dwang in de vorm van een idee; 4. het is eigenlijk een voorspelling.

Preclear

1. Een persoon die door het volgen van scientology processing (auditing) meer over zichzelf en het leven ontdekt; 2. Een geestelijk wezen dat op weg is om Clear te worden; vandaar Pre–Clear; 3. Iemand die dingen ontdekt over zichzelf en dus meer Clear wordt.

Psychosomatische aandoening

Een aandoening (ziekte of onprettige gewaarwording) die zowel betrekking heeft op de geest (psyche) als op het lichaam (soma), of waarbij die twee elkaar beinvloeden.

Ron’s Org

De naam Ron’s Org staat voor Ron’s Organisation and Network for Standard Technology: zie ook bij "Andere Ron’s Orgs"

Scientology

Het woord "Scientology" is afgeleid van het Latijnse woord "Scio" wat "weten" betekent en van het Griekse woord "Logos", wat "studie", "bestuderen" betekent. Vrij vertaald dus de leer van het weten. Scientology is in feite een toegepaste religieuze filosofie die zich bezig houdt met het bestuderen van het weten, waarmee door toepassing van haar technologie wenselijke veranderingen in de condities van het leven tot stand kan brengen.

Tech; Technology

1. de toepassingsmethoden van een kunst of wetenschap als tegenhanger van de meer feitelijke kennis van de wetenschap of kunst zelf; 2. Een geheel van waarheden; 3. Technologie is het geheel van de toepassing van de precieze wetenschappelijke oefeningen en processen van Scientology. De afkorting "Tech" wordt vaak in geschriften gebruikt en refereert ook vaak naar de technische bulletins waarin L. Ron Hubbard de gegevens uit zijn onderzoeken vast heeft gelegd.

Thetan

Iemand zelf, -niet zijn lichaam of naam, fysisch universum of zijn verstand of iets anders-; datgene dat zich ervan bewust is dat het bewust is; de IDENTITEIT die de PERSOON is. Afgeleid van het Griekse letter θ (Thetha), het symbool voor "gedachte, denken, denkvermogen" of wellicht de "geest"in de zin van geestelijk wezen.

Waarheid

Waarheid is de exacte tijd, plaats, vorm en gebeurtenis. Iets wat er is en werkt en wat voor jou werkt. Waarheid is niet absoluut. De realiteit van de één hoeft niet gelijk te zijn aan de realiteit van de ander. Iets is waar voor jou, zoals jij het percipieert (waarneemt).